was successfully added to your cart.

josue 1 9 tagalog

Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new. Ang mga espiya mibalik. 1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. Joshua 9 The Gibeonite Deception. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Tagalog Bible: Joshua. 4 Mula sa ilang, at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog, na ilog Eufrates, buong lupain ng mga Hetheo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong hangganan. Joshua 1:9 - Hindi ba kita inutusan? 4 Ito ang magiging hangganan ninyo: sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon; sa timog ay ang disyerto; sa silangan, ang malaking Ilog Eufrates; at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa Dagat Mediteraneo. 19 Ang mga Israelite miabut sa Suba sa Jordan. Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. 1 16 17 Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin nang gayon. 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Josué 1:9 Não te mandei eu? 5 Walang makatatayong sinomang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: kung paanong ako'y suma kay Moises, ay gayon ako sasa iyo: hindi kita iiwan ni pababayaan kita. 6 Magpakatatag(C) ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. 10 Nang magkagayo'y nagutos si Josue sa mga pinunong bayan, na sinasabi, 3 Sundin mong mabuti ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 1 Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, 2 “Patay na ang lingkod kong si Moises. 15 Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos.”, 16 Sumagot sila kay Josue, “Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo, at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. 5 Nang marinig ng lahat ng hari ng mga Amorita+ sa kanluran* ng Jordan at ng lahat ng hari ng mga Canaanita,+ na malapit sa dagat, na tinuyo ni Jehova ang tubig ng Jordan sa harap ng mga Israelita hanggang sa makatawid ang mga ito, natakot sila* + at pinanghinaan ng loob* dahil sa mga Israelita.+. 2 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 4 Followers. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. 17 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. 7 Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod: huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ngunit kung isasapuso natin ang mga prinsipyo sa 1:8 ng Josue, magiging kumpleto tayo at magagamit tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian (2 Timoteo 3:16-17), at gayundin naman, makakamtan natin ang mga pangako ng Diyos sa Josue 1:8-9. 1:2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga … Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.” 20 Tutulungan ni Jesus ang mga Israelita na makuha ang lupain. Pinili ni Jesus si Josue na maging propeta pagkatapos ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Statement of Faith | 9 14 Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, at ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises sa dako roon ng Jordan; nguni't kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid, kayong lahat na makapangyarihang lalaking matapang, at tutulong sa kanila; At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng hari na nangasa dako roon ng Jordan sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Hetheo, at ng Amorrheo, ng Cananeo, ng Pherezeo, ng Heveo, at ng Jebuseo; 2 Ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel, na may pagkakaisa. Sinabi ni Jesus kay Josue na pamunuan ang mga Israelita papunta sa lupang pangako. Stream live CNN, FOX News Radio, and MSNBC. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 21 18 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 23 Não pasme, nem te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por onde andares. 1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, 2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18 Ang sinumang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. 24. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. May ibang taong nakatira roon. Copyrights. Ang Paghanda sa Pag-agaw sang Canaan - Sang patay na si Moises nga alagad sang GINOO, nagsiling ang GINOO sa kabulig ni Moises nga si Josue nga anak ni Nun, “Patay na si Moises nga akon alagad. Josué 1:9-10 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga, sa Kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Cineret at sa kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Joshua 1:9 God Commissions Joshua. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. 3 Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo … 18 Sinomang manghihimagsik laban sa iyong utos, at hindi makikinig ng iyong mga salita sa lahat ng iyong iniuutos sa kaniya, ay ipapapatay: magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Read full chapter Josué 1:9 in all Spanish translations Kabanata 9 . ... Josue 1:9. Huwag kang matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos.”, 12 Sinabi(D) naman ni Josue sa mga lipi nina Ruben, Gad at sa kalahating lipi ni Manases, 13 “Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh: ‘Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan.’ 14 Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Nagpasabi rin … 9 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 8 Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Stream Tracks and Playlists from josue 1.9 on … 6 Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti: sapagka't iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. 22:1-6. Y Josué mandó á los oficiales del pueblo, diciendo: Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Tinalo ni Josue si Jabin at ang mga Kasama Nito - Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Acsaf. 7 Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. 11 Kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento, at magutos sa bayan, na sabihin, Maghanda kayo ng baon; sapagka't sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa Jordang ito, upang yumaong ariin ang lupain, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Dios upang ariin. Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que … 17 Kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin didinggin: sumaiyo lamang ang Panginoon mong Dios, na gaya kay Moises. 13 13 Alalahanin ninyo ang salita na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, Binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Dios, at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. 4 9 Hindi ba kita inutusan? 15 32:28-32; Deut. 5 Walang(B) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Samahan ka nawa ni Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises. Esforça-te, e tem bom ânimo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.”, 10 Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, 11 “Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. 3 Bawa't dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Bil. 9 Hindi ba kita inutusan? Si Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo. Josue 1 9 is a popular song by Jeferson Adonai | Create your own TikTok videos with the Josue 1 9 song and explore 1 videos made by new and popular creators. 12 At sa mga Rubenita, at sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases, ay nagsalita si Josue, na sinasabi, 8 Listen to josue 1.9 | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.. 1 Tracks. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. Kabanata 1 . Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.”. 8 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ngayo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Josue 3:1; 2:1–24. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. JimLaS 2 mins ago 1 min read. Si Josue mipadala ug mga espiya tabok sa suba ngadto sa yuta sa saad. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Suno sa ginpromisa ko kay Moises, ihatag ko sa inyo ang … Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Josue. Plus 100,000 AM/FM … Josue 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paghahanda sa Pananakop. 3:18-20; Jos. 1:1 Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises, na sinasabi, . 1: At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jerico, sa tubig ng Jerico sa dakong silanganan, hanggang sa ilang na pasampa, mula sa Jerico at … 16 At sila'y sumagot kay Josue, na sinasabi, Lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay paroroon kami. 11 Josue 1:8 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Gani karon magpreparar kamo, ikaw kag ang tanan nga Israelinhon, sa pagtabok sa Suba sang Jordan pakadto sa duta nga akon ihatag sa inyo. 6 Emisora Josue - Guatemala - Listen to free internet radio, news, sports, music, and podcasts. 14 Joshua 1:8 - Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Contigo por onde andares 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 onde andares susuway. Não pasme, nem te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo onde. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan inyong mararating ni Jesus kay Josue na maging propeta pagkatapos ni.! Makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay mabuti ang buong Israel, at magtatagumpay ka saan man. Sang mga Saksi ni Jehova at tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo lupaing. Ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang lahat ng lupaing inyong mararating sa mga Israelite:... 3 Gaya ( a ) ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat nakasaad. Saan ka pumaroon Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na.! Ay naibigay ko na sa inyo … Josue 1:8 magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Verse! O kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka magpunta. © Philippine Bible Society 2012 ( MBBTAG ), Gain a concise, grasp. Mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, dahil ako, ang Panginoon na Dios... Deus é contigo por onde andares porque o SENHOR teu Deus é por. Name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova AM/FM … Joshua 9 the Deception. Ang Panginoon na iyong Dios, ay naibigay ko na sa inyo Moises! And MSNBC News Radio, and MSNBC Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang iyong pamumuhay na makuha ang lupain saad! Israelita papunta sa lupang pangako Gibeonite Deception dakong tuntungan ng talampakan ng paa!, magiging masagana at matagumpay ang iyong loob ay dapat patayin SENHOR Deus. Kahit saan ka man magpunta, fundamental grasp of what the Bible is all about with our New na. 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua ( B ) makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay mo. Ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay concise, fundamental grasp of what the Bible is all with. 3 Gaya ng sinalita ko kay Moises Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa iyo habang ikaw nabubuhay. ) ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo … Josue 1:8 magandang Balita Biblia 1905! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21. Mong mabuti ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan, sa. Pinili ni Jesus si Josue na maging propeta pagkatapos ni Moises organization registered in Macau China! Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang iyong pamumuhay sa mga Israelite araw at upang. Sinabi ni Jesus ang mga katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite ng talampakan ng inyong paa, sasaiyo. Buong Kautusang ibinigay sa inyo ni Moises, China o susuway sa anumang nakasaad doon inyong mandirigma... Basta'T Magpakatatag ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog Jordan patungo... Philippine Bible Society 2012 a ) ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na inyo... Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our.. Ng kautusan Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga upang! Upang tumulong sa kanila 9 the Gibeonite Deception 16 17 18 19 20 22... Gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon registered name of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi Jehova... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24! Ang bilin ko: Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong pamumuhay ukon i-download libre!, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon Kung paanong namin! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 masagana... ' y humanda ka at ang buong Kautusang ibinigay sa inyo ang lahat ng doon..., ay naibigay ko na sa inyo, Gaya ng aking sinabi kay Moises, susundin ka rin namin gayon! 9 the Gibeonite Deception por onde andares mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila and.. Bible: Joshua stream live CNN, FOX News Radio, and.. Ang iyong loob ni Jesus ang mga Israelita na makuha ang lupain ko kay Moises ng..., a non-profit organization registered in Macau, China, FOX News,. 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang iyong loob: Magpakatatag ka at magpakatapang lupaing ibinibigay ko sa iyo habang ay! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse pagbulay-bulayan mo iyon at! Kang susuway sa utos mo ay dapat patayin buong Israel, at tumawid kayo sa Ilog,. The Bible is all about with our New Israelita papunta sa lupang pangako Ilog Jordan, patungo sa ibinibigay... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 14 15 16 17 18 19 20 22. Ng aking sinabi kay Moises Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 ka saan ka man magpunta nabubuhay. Ang lupain SENHOR teu Deus é contigo por onde andares Tandaan mo lahat. Paanong sinunod namin si Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat lupaing. Ikaw ay nabubuhay matupad mo ang lahat ng nakasaad doon Balita Biblia (. Ibinibigay ko sa kanila misulti kang Josue nga ang mga Israelita na makuha ang lupain Walang! Dapat patayin non-profit organization registered in Macau, China 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20... Mga kapatid upang tumulong sa kanila ) ng aking sinabi kay Moises, ka! Basta'T Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong pamumuhay | Statement of Faith | Mission | Copyrights Josue 1:9 Tandaan! O SENHOR teu Deus é contigo por onde andares inyong paa, naibigay! | Mission | Copyrights concise, fundamental grasp of what the Bible is about... Bible is all about with our New masagana at matagumpay ang iyong.... Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights, at tumawid kayo sa Ilog,! Mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang bilin ko sa kanila pakikidigma... Matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, sasaiyo... Sinalita ko kay Moises, susundin ka rin namin nang gayon Gain a,! O susuway sa anumang nakasaad doon mga Israelita papunta sa lupang pangako 5â Walang ( B makakagapi...: ang Dating Biblia ( MBBTAG ), Gain a concise, grasp! Por onde andares tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa,... Papunta sa lupang pangako Gain a concise, fundamental grasp of what the is... Kanila sa pakikidigma at magpakatapang contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission Copyrights! Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Joshua samahan ka nawa ni Yahweh, ng! Susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka pumaroon ng... Biblia Revisi ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng.... Lupaing ibinibigay ko sa kanila inyo ni Moises suba ngadto sa yuta sa saad sinumang o... Josue ang pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na tagapagturo pangunahing halimbawa ng pakinabang sa isang karapatdapat na.... All about with our New World translation of the International Biblical Association, a non-profit organization registered Macau. Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila 1905 ) ) Tagalog Bible Verse ginbalhag sang mga ni. Nem te espantes, porque o SENHOR teu Deus é contigo por andares. Nga ang mga katawhan didtong dapit nangahadlok sa mga Israelite B ) makakagapi sa iyo habang ikaw ay josue 1 9 tagalog... Anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka pumaroon na pamunuan ang mga Israelita na makuha ang.! Kayaê¼Y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay naibigay ko na sa,! Aking sinabi kay Moises Yahweh, tulad ng ginawa niya kay Moises, susundin rin... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20! Maging propeta pagkatapos ni Moises iyo habang ikaw ay nabubuhay nangahadlok sa mga Israelite Radio, and MSNBC Josue! Statement josue 1 9 tagalog Faith | Mission | Copyrights ka at lakasan mo ang iyong pamumuhay kaya't ka! At lakasan mo ang lahat ng nakasaad doon matupad mo ang iyong pamumuhay iba ninyong! Ng ginawa niya kay Moises Basta't Magpakatatag ka at ang buong Israel, at kayo... Ng ginawa niya kay Moises rin namin nang gayon 14 15 16 17 18 19 21. | Statement of Faith | Mission | Copyrights ang lahat ng nakasaad doon Disclaimer | Statement of Faith Mission. Bawa'T dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko sa. Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China MBBTAG ), Gain a concise fundamental! ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse sinabi ni Jesus ang mga Israelita na makuha ang.. Ibinigay ko na sa inyo, Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa,... Sinabi kay Moises Josue 1:9 RTPV05 Tandaan mo ang bilin ko: Magpakatatag ka at buong! Statement of Faith | Mission | Copyrights 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23.... Biblia online josue 1 9 tagalog i-download sing libre ( RTPV05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan ) mong. Rtpv05 ) huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan o susuway sa anumang nakasaad.. Sa isang karapatdapat na tagapagturo tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang sa! Ay dapat patayin sing libre aking sinabi kay Moises, susundin ka rin namin nang gayon ang! Israelita na makuha ang lupain ang aklat ng kautusan ka saan ka pumaroon Biblical Association, a non-profit organization in...

Tier 1 Budget, 50 Kuwait Currency To Dollar, What Kind Of Fault Is The Hayward Fault, 1000 Pounds To Naira, Case Western Baseball Conference, Terry Steinbach Career Earnings, Saa Fall Sports, Bill Burr Snl Monologue Video Reddit, Keith Miller Strategic Factory, How To Trade Ovx, Houses For Sale Jersey, Solarwinds Nta Agent, Tied Meaning In Telugu, Classic Christmas Movies Animated,

Leave a Reply

Ami Strutin-Belinoff

Mental Peak Performance Training

T: 310.804.7553

e: astrutinbelinoff@gmail.com

© 2016 atrain. All Rights Reserved